دستورالعمل الزامات عمومی فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی

 

 

مقدمه: پیش فاکتور و فاکتور یکی از مدارک و مستندات مرتبط با خریدوفروش تجهیزات و ملزومات پزشکی است که شناسایی و بررسی مشخصات وسیله  پزشکی خریداری شده یا فروخته شده را امکانپذیر میسازد.

 

با توج به اهمیت توزیع و عرضه وسایل پزشکی اصیل، ایمن و باکیفیت و با عنایت ب مواد 86 و 87 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین فرایند ثبت این وسایل، این دستورالعمل به منظور اجرا توسط تامین کننده گان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی ابلاغ میگردد.

 

هدف و دامنه کاربرد:

این دستورالعمل در خصوص کلیه پیش فاکتورها و فاکتورهای صادره توسط تامین کنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات، ملزومات و وسایل پزشکی (طبق تعریف بتد چ از ماده یک آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی) کاربرد دارد. بدیهی است کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی میبایست نسبت به رعایت و اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کافی، مؤثر و مستمر داشته باشند.

- تسریع در فرایند شناسایی و اطمینان از اصالت وسایل پزشکی در خریدها

- نظارj و کنترل بر قیمت های درج شده در پیش فاکتور و فاکتور

بررسی رعایت شبک توزیع در خریدها

 

1 -الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور:

 

1-1-در سربرگ فروشنده باشد.

2-1-در بالای برگه کلمه پیش فاکتور قید گردد.

3-1-دارای شماره سری، تاریخ صدور و مهلت اعتبار باشد.

4-1-نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن قید گردد.

5-1-نام شرکت /کارخانه صادرکننده پیش فاکتور ب همراه آدرس و تلفن قید گردد.

6-1-دارای نام و مشخصات کامل کالا شامل موارد: شرح کالا (نام دقیق کالا، مدل، سایز /ابعاد، مشخصات فنی، کد کاتا لوگ)، نام تجاری (برند)، تولیدکننده، کد محصول IRC ،تعداد، قیمت واحد، قیمت کل باشد.

7-1-اگر پیش فاکتور بیش از یک برگ داشت شماره صفحات قید گردد و در کلیه صفحات شماره و تاریخ پیش فاکتور و مهلت اعتبار پیش فاکتور قید گردد.

8-1-پیش فاکتور بایستی دارای مهر و امضا فروشنده باشد.

 

2 -الزامات و نکات عمومی فاکتور:

 

1-2-در سربرگ فروشنده (سربرگ مورد تائید سازمان امور مالیاتی کشور) باشد.

2-2-در بالای برگه کلمه فاکتور قید گردد.

3-2-دارای شماره سری، تاریخ صدور، شماره شناسه ملی و شماره اقتصادی باشد.

4-2-نام کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن قید گردد.

5-2-نام شرکت /کارخانه صادرکننده فاکتور به همراه آدرس و تلفن قید گردد.

6-2-دارای نام و مشخصار کامل کالا شامل موارد: شرح کالا (نام دقیق کالا، مدل، سایز /ابعاد، مشخصات فنی، کد کاتالوگ)، نام تجاری (برند)، تو لیدکننده،.Batch No./Serial No./ Lot No کد محصول IRC ،تعداد، قیم واحد، قیم کل باشد.

7-2-اگر فاکتور بیش از یک برگ داشت شماره صفحات قید گردد و در کلیه صفحات شماره و تاریخ فاکتور قید گردد.

8-2-فاکتور بایستی دارای مهر و امضای فروشنده باشد.

 

3 -منابع:

1-3 -آیین نامه تجهیزات پزشکی

2-3 -ضوابط و مقررات وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص  آمار صدور فاکتور

 

4 -این دستورالعمل در 4 بند و در تاریخ 97/03/31 تصویب اداره کل رسیده و جایگزین کلیه ضوابط و دستورالعمل های قبلی است و از تاریخ 1397/03/31 لازم الاجرا است.

 

 

دانلود اصل مدرک