واحد اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات  

این واحد با هدف رسیدگی به شکایات و گزارشات در خصوص محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با توجه به انجام وظایف سازمانی در راستای حفظ سلامت مصرف کنندگان، ارتقاء کیفیت، ایمنی محصولات مصرفی و برخورد قانونی با متخلفین، همچنین جمع آوری و ثبت شکایات راه اندازی گردیده است.

 نحوه بررسی شکایات و برخورد با متخلفین تا حصول نتیجه

برابر دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به شکایات ارسالی از معاونت غذای سازمان، شکایات دریافتی اعم از شکایات کتبی و شفاهی به واحد اطلاع رسانی و دریافت شکایات ارجاع و در واحد مذکور پس از بررسی و ارزیابی شکایات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری های لازم صورت می گیرد و با متخلفین و متقلبین بسته به نوع تخلف یا تقلب اقدامات قانونی از جمله اخطار کتبی، تعلیق یا در صورت نیاز باطل شدن پروانه های صادره، معرفی به مراجع قضایی و .... اعمال می گردد.