مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان بستک

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

احیاءتندرستی

4الی8شب

بستک-بلوارپاسداران-روبروی بهزیستی

07643225355

2

حکیم

4الی8شب

بستک-خیابان امام-جنب بازار

07643223939

3

پویا

4الی8شب

بستک-خیابان شهرداری-جنب شبکه بهداشت

09173623748