فرآیند گرفتن نوبت بازید و پلمب مواد اولیه دارویی

 

1) دریافت نامه ارسال شده از سازمان غذا ودارو جهت  ترخیص و پلمب محموله شرکت موردنظر توسط معاونت

 

2)مراجعه شرکت موردنظر به واحد نظارت بردارو و مواد مخدر و ارائه مدارک مورد نیاز

 

مدارک الزامی:

1)پرفروم

2)فاکتور

Paking list(3

4) برگ آنالیز ماده/محصول

5)مجوز بین الملل یا سایر مدارک

6)اظهارنامه

7)وکالت نامه

 

3) مشخص کردن زمان نوبت و اعلام به نماینده شرکت ها توسط سرپرست واحد دارو و مواد مخدر( روزهای نوبت دهی شنبه،دوشنبه،چهارشنبه می باشد).

 

4) بازدید از محموله توسط  کارشناس معاونت

 

5)دادن نوبت پلمب توسط معاونت و پیگیری  نماینده شرکت یک روز قبل از طریق مسئول مربوطه واحد امور دارویی

 

6) پلمب توسط کارشناس معاونت و پرکردن فرم های مربوطه

 

7) ارسال فرم ها به سازمان غذا ودارو و معاونت غذا ودارو مقصد توسط کارشناس مربوطه