مدارک مورد نیاز جهت ابطال

 

-درخواست نامبرده

-کپی از پروانه تأسیس

-نامه مفاصا حساب شرکتی

-جواب نامه استعلام از انجمن صنعت پخش

 

 

برای 5 مورد که در زیر بیان میشود نیازمند شرایطی مثل :اتاق مشاوره،امتیاز ارزشیابی بالای 800،تابلو لوگو انجمن باشد(یا لوگو نداشته باشد ، اگر لوگو دارد باید لوگوی انجمن باشد).

 

 

1-تمدید پروانه تأسیس(شبانه روزی ها) تمدید پروانه ها 1 ساله است.

2-تمدید پروانه مسئول فنی مؤسس

3-تبدیل وضعیت

4-جا به جایی

5-انتقال و معرفی جانشین مؤسس