مدارک مورد نیاز برای طرح موضوع انتقال داروخانه به شخص واجد شرایط 

 

1-گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تأسیس متقاضی انتقال

2-تکمیل فرم های مربوطه و ثبت در خواست رسمی انتقال دارو در سامانه توسط مؤسس داروخانه دایر و در خواست متقاضی جدید جهت دریافت موافقت اصولی و پرداخت هزینه های قانونی مربوطه

3-ارائه قرارداد انتقال که به تأیید انجمن داروسازان محل رسیده باشد

4-تصویر اوراق هویت طرفین(صفحه ی اول و آخر شناسنامه،پشت روی کارت ملی)

5-فرم تأیید شده کسب امتیاز لازم توسط متقاضی انتقال

6-ارائه حساب از شرکت های پخش از طریق انجمن صنعت پخش

 

 

 

 

برای 5 مورد که در زیر بیان میشود نیازمند شرایطی مثل :اتاق مشاوره،امتیاز ارزشیابی بالای 800،تابلو لوگو انجمن باشد(یا لوگو نداشته باشد ، اگر لوگو دارد باید لوگوی انجمن باشد).

 

 

1-تمدید پروانه تأسیس(شبانه روزی ها) تمدید پروانه ها 1 ساله است.

2-تمدید پروانه مسئول فنی مؤسس

3-تبدیل وضعیت

4-جا به جایی

5-انتقال و معرفی جانشین مؤسس