مدارک لازم جهت واحدهای صنفی متقاضی توزیع استانی/عرضه


1-گواهی طی دوره آموزش مسئول فنی (جهت متقاضیان توزیع استانی(


2-تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی


3-تصویر کارت ملی متقاضی (پشت و رو)


4-تصویر برابر اصل مدرک مؤید وضعیت مکان واحد صنفی وشعب وانبار آن از نظر مالکیت (قطعی، سرقفلی یا حق پیشه کسب، استیجاری(...و)داشتن انبار مجزا جهت عرضهکنندگان الزامی نبوده، لیکن درصورتی کهعرضه کنندگان دارای انبارمجزا باشند، لازم است آدرسدقیق محل انبار اعلام گردد.(


5-تکمیل فرم تعهدتوزیع کننده (سراسری/استانی) / عرضه کننده مبنی بر رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل وزارت متبوع


6-پروانه معتبر کسب جهت واحد صنعتی صادره توسط اتحادیه مربوطه و یا مجمع امور صنفی شهرستان