مدارک لازم جهت مسئول فنی

 

1-کارت پایان خدمت (برای افراد ذکور)


2-تصویر صفحه اول شناسنامه


3-تصویر کارت ملی (پشت و رو)


4-فرم تعهدنامه مسئول فنی


5-گواهی طی دوره آموزش مسئول فنی


6-تصویر مدرک تحصیلی


7-گواهی عدم سوءپیشینه


8-معرفی نامه شرکت توزیع کننده سراسری/استانی و واحدهای صنفی متقاضی توزیع (در سربرگ و دارای مهر و امضای مدیر عامل،صاحب پروانه کسب)