مدارک لازم جهت شرکتهای متقاضی توزیعسراسری/استانیو عرضه

 


1-گواهی طی دوره آموزش مسئول فنی )جهت متقاضیان توزیع سراسری/استانی(


2-تصویر صفحه اول شناسنامه مدیرعامل


3-تصویر کارتملی مدیرعامل (پشت و رو)


4-تصویر برابر اصل مدرک موید وضعیت مکان شرکت توزیع کننده سراسری/ استانی و شعب و انبار آن از نظر مالکیت (قطعیسرقفلی یا حقپیشهکسب استیجاریو (...( داشتن انبار مجزا جهت عرضه کنندگان الزامینبوده، لیکن درصورتی که عرضه کنندگان دارای انبار مجزا باشند، لازم است آدرس دقیق محل انبار اعلام گردد.)


5-تکمیلفرم تعهدتوزیع کننده (سراسری/استانی(/عرضه کننده مبنی بر رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل وزارت متبوع


6-آگهی تاسیسروزنامهرسمیآخرینوضعیتروزنامه رسمی (مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، آدرس.....)