مدارک لازم برای در خواست مجوز بهره برداری برای تأسیس یا جا به جایی مکان یا انتقال داروخانه

 

 

1-تکمیل فرم های سامانه

2-تعهد مسئول فنی(صفحه ی 11 تبصره 1 ضوابط)

3-تعهد روپوش(صفحه ی 6 ضوابط متن س ماده 18)

4-تعهد محضری ملک(صفحه ی 8 ضوابط تبصره ی 1 ماده 21)

5-اجاره نامه ی رسمی به نام مؤسس

6-عکس تابلو(فاقد لوگو یا این که لوگوی انجمن باشد)

7-تکمیل فرم کارشناسی مرحله اول مجوز بهره برداری و مرحله دوم مجوز بهره برداری

8-معرفی مسئول فنی با ارائه مدرک

9-دریافت رضایت نامه کتبی از تمامی ساکین اگر مسکونی

10-رضایت نامه مالک (صفحه 8 تبصره 2 ماده 21)

 

 

 

برای 5 مورد که در زیر بیان میشود نیازمند شرایطی مثل :اتاق مشاوره،امتیاز ارزشیابی بالای 800،تابلو لوگو انجمن باشد(یا لوگو نداشته باشد ، اگر لوگو دارد باید لوگوی انجمن باشد).

 

 

1-تمدید پروانه تأسیس(شبانه روزی ها) تمدید پروانه ها 1 ساله است.

2-تمدید پروانه مسئول فنی مؤسس

3-تبدیل وضعیت

4-جا به جایی

5-انتقال و معرفی جانشین مؤسس