لینک های مرتبط

 

 

پایگاه خبری علوم و صنایع غذایی ایران                                 www.iranfoodnews.com

 

سایت شبکه خبری صنایع غذایی ایران                                  www.foodna.ir

 

سازمان خوار و بارجهانی                                                      www.fao.org

 

سازمان بهداشت جهانی                                                      www.who.int

 

سازمان غذا و داروآمریکا                                                     www.fda.gov

 

سازمان غذا و دارو ایران                                                      https://www.fda.gov.ir

 

اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران                                https://www.inso.gov.ir

 

کمیسیون بین المللی ویژگیهای میکروبی موادغذایی                www.icmsf.org

 

فدراسیون بین المللی فراورده های لبنی                                www.idf.org

 

انجمن آنالیزهای شیمیایی آمریکا                                         www.eu.com

 

سایت غذا                                                                         www.ghazaa.com

 

شبکه خبری صنایع غذایی ایران فودنا                                   http://foodna.ir

 

خبرگزاری صنایع غذایی ایفنا                                                http://iranfoodnews.com

 

پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی                                     http://agrofoodnews.com

 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور                  http://www.nnftri.ac.ir

 

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران               https://utcan.ut.ac.ir/fa

 

شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور  http://www.foodtechpark.com

 

سایت بهداشت محیط ایران                                                www.environmentalhealth.ir

 

خواص مواد غذایی                                                            www.beytoote.com/cookery/khavas-ghaza