اﻧﻮاع ﺗﻘﻠﺒﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت

 

ردیف

انواع تقلبات

انواع تخلفات

 

ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﺪم اق ه

ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺟﺰﺋﯽ

1

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ )در ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ(

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

ﻋﺪم ﺣﻞ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ

2

ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻣﻼح و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ )ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ( در ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ

ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی GEL SOFT در ﻗﻮﻃﯽ از ﺟﻤﻠﻪ( PI.US 10 COQ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ورزﺷﯽ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ

رﺳﻤﯽ

3

ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ

زﻣﺎن اﻧﺤﻼل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﺪن

ﮐﭙﺴﻮل و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﭙﺴﻮل روﻏﻦ ﺗﺨﻢ

ﮐﺘﺎن

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده )11وزن ، ﻧﺎم

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ، ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ(

4

ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺰان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ A در ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮگ آﻧﺎﻟﯿﺰ

ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (ﺳﻨﺠﺶ ، ﭘﺎﯾﺪاری ، و ... )ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮص ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮدر ﺷﺪن ﻗﺮص در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

5

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮑﻤﻞ ZINC) ، اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ، وﺟﻮد ﮐﻨﺪروﻟﺘﯿﻦ در ﻗﺮwﮔﻠﻮﮐﺰاﻣﯿﻦ + ﮐﻨﺪروﺗﺌﯿﻦ ﮐﻨﺪ(

اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮوﺷﻮر درون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮑﻤﻞ

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﺼﻮل )ﮐﻤﭙﻮت(

6

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ و ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب در ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آﻫﻦ و

A+D

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 11 )ﺳﺮی ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎء و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ(

ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺴﺎد

7

ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮑﻤﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ورزﺷﯽ آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد و ﻣﻮارد ﺳﺮی ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺎﻟﻮﮔﺮام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﻢ ﺑﻮدن وزن ﻣﺤﺼﻮل

ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ

8

وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ورزﺷﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻔﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی BURNER FAT

وﺟﻮد رﻧﮓ در رب و زﻋﻔﺮان

 

9

ﻧﺸﺘﯽ درب ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻃﻔﺎل ، آﻫﻦ ، A+D

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ

 

10

اﺳﺘﻔﺎده از ژﻻﺗﯿﻦ ﺧﻮﮐﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺧﺸﮑﺒﺎر

 

11

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎز ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﮏ ، اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻮرﺑﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ، ﻧﻤﮏ و ﻏﯿﺮه

در آردﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﯿﺰان آﻫﻦﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

 

12

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز

ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ (A,D)

 

13

ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ

 

 

14

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺳﻨﺘﯿﮏ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﺻﻤﻎ ، ﮐﺎه ، ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در آﺑﻠﯿﻤﻮ

 

 

15

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ

 

 

16

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺟﻌﻠﯽ

 

 

17

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮ

 

 

18

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 11 (ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ادﻋﺎﻫﺎ)

 

 

19

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز

 

 

20

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮراﮐﺲ (ﻗﻨﺪ اﺳﺪﺑﻮرﯾﮏ) در ﻗﻨﺪ

 

 

21

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه در ﻧﺎن

 

 

22

وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪی

 

 

23

اﺳﺘﻔﺎده از CBS ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ در ﺷﮑﻼت