حداقل امتیازات لازم برای صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)

ردیف شهر حداقل امتیاز لازم
1 تهران 1800
2 شهرهای با جمعیت بیش از 1میلیون نفر 1750
3 شهر های با جمعبت بین 500هزار نفر تا 1میلیون نفر 1700
4 شهر های با جمعیت بین 300 هزار تا 500 هزارنفر 1600
5 شهر های با جمعیت 100 هزار تا 300هزار نفر 1500
6 شهر های با جمعبت 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر 1450
7 مناطق با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر 1400

 

 
 
 

ماده 7:امتیاز متقاضی برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تأسیس) برابر است با جمع امتیازات باقی مانده متقاضی (حاصل از کسر حداقل امتیازات لازم موضوع ماده 4 از امتیاز اخذ شده طبق ماده 5) با امیتازات کسب شده از جدول ذیل(امتیازات محل)

 

نحوه کسب امتیازات مربوط به صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)

 

 

ردیف ملاک اعطای امتیاز معیار سنجش امتیاز
1 فاصله  محل پیشنهادی با نزدیکترین داروخانه  دایر بر اساس فواصل معیار عدم رعایت فاصله معیار 0
رعایت نصف فاصیه معیار 250
رعایت فاصله معیار 500
رعایت دو برابر فاصله ی معیار 750
2 مساحت پیشنهادی بر اساس مساحت معیار رعایت مساحت معیار(الزامی) 250
    رعایت دو برابر مساحت معیار 500
3 ایجاد اتاق مستقل مشاوره دارویی ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 2 متر مربع(الزامی) 100
ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 4 متر مربع 200
ایجاد اتاق مشاوره ی دارویی با مساحت حداقل 8 متر مربع 300
4 معرفی انبار استاندارد بر اساس اصول GSP معرفی انبار استاندارد در فاصله بین 100 تا 200 متری داروخانه 0
معرفی انبار استاندارد در فاصله  کمتر از 100 متری داروخانه 100
معرفی انبار استاندارد مستقل در ساختمان محل استقرا ر داروخانه 200
5

سایر موارد

(با تأیید دانشگاه)
ایجاد امکان ثبت امضای الکترونیک مسئول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه بر اساس مقررات،ضمن تهیه تجهیزات مربوطه(الزامی پس از آماده سازی بسترهای فنی لازم) 200
ایجاد امکان ثبت اثر انگشت مسئول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه بر اساس مقررات، ضمن تهیه تجهیزات مربوطه و اتصال و تبادل اطلاعات با سامانه تیتک مطابق دستورالعمل های مربوطه(الزامی پس از آماده سازی بستر های فنی لازم) 100
فراهم کردن محل مناسب بیمار 100
فراهم کردن امکان پارکینگ مناسب یرای مراجعین 100
تأمین یا امکان وجود آسانسور/بالابر و ویلچر/تسهیلات مناسب برای جانبازان و معلولین 100
تفکیک رنگ و رو پوش مسئوب فنب (سفید) از سایرکارکنانن(سبز یا آبی) و ایجاد امکان شناسایی آسان مسئول فنی (الزامی) 100
نصب دوربین های مداربسته در داروخانه با قابلیت ضبط تصاویر حداقل 1ماه 100
ایجاد امکان نوبت دهی مکانیزه در داروخانه 50
ایجاد امکانات لازم برای کنترل و پایش اصالت دارو توسط مراجعین 50

 

فاصله ی معیار بین داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم برای صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)

ردیف شهر/روستا فاصله معیار برای اخذ امتیاز
1 شهر های باجمعیت بیش از 1 میلیون نفر 200 متر
2 شهر های با جمعیت بین 500 هزار تا 1 میلیون نفر 150 متر
3 شهر های با جمعیت بین 250 هزار تا 500هزار 100متر
4 شهر های تا جمعیت 250هزار نفر-روستا 50 متر

 

 

 

مساحت معیار کف داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم باری صدور مجوز بهره برداری(پروانه تأسیس)

 

ردیف شهر/روستا نوع فعالیت داروخانه مساحت معیار برای اخذ امتیاز
1 شهر نیمه وقت - روزانه 30 مترمربع
2   شبانه روزی 45 مترمربع
3 روستا نیمه وقت- روزانه 20 مترمربع
4   شبانه روزی 30 مترمربع