داروخانه های شهرستان حاجی آباد

 

 

ردیف

نام داروخانه

شهر/روستا

تلفن

نوع داروخانه

نوع سرویس

نام موسس

آدرس

1

دکتر نیکخو

حاجی آباد

07635422767

خصوصی

روزانه

علیرضا نیکخو

خیابان امام جنب مطب دکتر اسدی

2

بیمارستان فاطمه الزهرا

حاجی آباد

07635425046

بیمارستانی دولتی

شبانه روزی

 

بلوارامیرکبیر.روبروی اموزش وپرورش

3

مرکزی حاجی آباد

حاجی آباد

35423939

خصوصی

روزانه

رضا صمدی

میدان امام

 

به روز شده در تاریخ 18/07/1401