داروخانه های شهرستان جاسک

 

 

ردیف

نام داروخانه

شهر/روستا

تلفن

نوع داروخانه

نوع سرویس

نام موسس

آدرس

1

آبکار

جاسک

07642521883

خصوصی

روزانه

کریم بخش آبکار

خیابان پانزده خرداد ساختمان ایران طبقه همکف

2

شرق(آذری)

لیردف

 

خصوصی

روزانه

سمیرا آذری

شهرستان جاسک بخش لیردف درمانگاه لیردف

3

خاتم الانبیا

جاسک

 

داخل بیمارستانی

روزانه

 

جاسک خیابان امام خمینی بیمارستان خاتم الانبیا

4

مرکزی مکران

جاسک

33213456

خصوصی

روزانه

فرینام فاریابی

بلوار امام-میدان امام خمینی

 

ه روز شده در تاریخ 18/07/1401