طرز استفاده صحیح از پمادهای چشمی:

 

1 -دستان خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید.

2 -از آینه یا شخص دیگر جهت گذاشتن پماد کمک بگیرید.

3 -از تماس سر پماد با چشم یا هر چیز دیگری جلوگیری کنید پماد باید همیشه تمیز نگه داشته شود.

4 -سر خود را به عقب برگردانید.

5 -پماد را مابین انگشت شست و سبابه نگهدارید و آن را نزدیک پلک اما به نحوی که با آن هیچ گونه تماسی حاصل نکند بگیرید.

6 -مابقی انگشتان خود را روی گونه یا بینی قرار دهید.

7 -با انگشت سبابه دست دیگر خود پلک پایینی چشم را به سمت پایین بکشید تا حفره ای ایجاد شود.

8 -مقدار کمی از پماد را درون حفره به دست آمده از پلک پایینی و چشم بریزید.

9 -به آرامی پلک بزنید.

10 -سر پماد را محکم ببندید.

11 -هر گونه پماد اضافی را از روی پلک و مژه ها با دستمال کاغذی تمیزی پاک کنید دستمال خود را مجدداً بشویید.