مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان رودان

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

مرکز دولتی

8الی12

رودان-دهبارز-خیابان شهید دستغیب-جنب خدمات درمانی

07664225351

2

نوید سلامت

4الی8شب

رودان-دهبارز-بلوارانقلاب-جنب فروشگاه کهوری

07642882374

3

نور

4الی8شب

رودان-بلوار انقلاب-قبل از تامین اجتماعی

07642881240

4

ققنوس

4الی8شب

رودان-دهبارز-خیابان معلم-روبروی پاساژشهرداری

07642883371