مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر شهرستان خمیر

 

ردیف

نام مرکز

ساعت کاری

نشانی مرکز

شماره تماس

1

صبح رویش

8الی12ظهر

رویدر-کوچه بهارستان11-جنب مسجد محمد مصطفی

09179601660

2

جهان پاک

8الی12ظهر

خمیر-خیابان اسکله-فرعی اول سمت راست-روبروی ساختمان افق

07633221882