ردیف
عنوان مدرک مدرک مدرک
1
تولید فرآورده های طبیعی دکتر داروساز    
2
واردات فرآورده های طبیعی دکتر داروساز    
3
تولید مواد اولیه طبیعی (عصاره و اسانس) دکتر داروساز کارشناس شیمی و بالاتر  
4
واردات مواد اولیه طبیعی دکتر داروساز    
5
تولید مواد اولیه مکمل تغذیه ای دکتر داروساز    
6
واردات مواد اولیه مکمل تغذیه ای دکتر داروساز    
7
بسته بندی گیاهان دارویی دکتر داروساز کارشناس تولید و بهره برداری گیاهان دارویی  
8
تولید داروهای سنتی دکتر داروساز    
9
تولید مکمل های تغذیه ای دکتر داروساز    
10
واردات مکمل های تغذیه ای دکتر داروساز    
11
تولید شیرخشک متابولیک/ رژیمی دکتر داروساز دکترای صنایع غذایی فوق لیسانس صنایع غذایی
12
واردات شیرخشک متابولیک/ رژیمی دکتر داروساز دکترای صنایع غذایی فوق لیسانس صنایع غذایی
13
تولید غذای کودک دکتر داروساز دکترای صنایع غذایی فوق لیسانس صنایع غذایی
14
واردات غذای کودک دکتر داروساز    
15
تولید غذای ویژه دکتر داروساز دکترای صنایع غذایی فوق لیسانس صنایع غذایی
16 واردات غذای ویژه دکتر داروساز دکترای صنایع غذایی فوق لیسانس صنایع غذایی