کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

 

 اهداف کاربردی کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو:

 

 - استفاده از اطلاعات حاصل از بررسی نسخ در زمینه ھای آموزشی و پژوھشی

- استفاده از فناوری اطلاعات تجویز و مصرف دارو در کشور

- پیشگیری از آسیب ھا و ھزینه ھای غیر ضروری حاصل از تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو

- ارتقای سطح کیفی خدمات پزشکی و جلوگیری از تجویز و مصرف غیرمنطقی و بی رویه دارو

- ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو با استفاده ھمه جانبه از ظرفیت بخش ھای آموزش و پژوھش و مشارکت در برنامه ریزی ھای بھداشتی، درمانی و دارویی کشور

- ارائه الگوی صحیح تجویز و مصرف منطقی دارو و خدمات پزشکی

- پیشگیری و کاھش منطقی از ھزینه ھای غیر ضروری

- کمک به برنامه ریزیھای بھداشتی، درمانی و دارویی جامعه

- ارتقای سواد سلامت و فرھنگ عامه در جھت افزایش آگاھی ھای بھداشتی، درمانی و دارویی در جامعه

 

 

 شرح وظایف کمیته

 

 اجرای سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص تجویز و مصرف منطقی دارو

استخراج، تدوین و اعلام شاخص ھای تجویز دارو در نسخ در منطقه تحت پوشش

بررسی نسخ پزشکان و ثبت اطلاعات و آنالیز دادهھا

ارسال فرم ھای بازخورد و ارائه نتایج حاصله  به گروه پزشکی، داروخانه ھا، مراکز بھداشتی-درمانی، بیمارستان ھا و...

مطالعه  و ارائه  راھکارھا و پیشنھادات متغیرھای مؤثر بر الگوی تجویز دارو توسط پزشکان

اجرای راھکا رھا و مداخلات ترویج تجویز و مصرف منطقی دارو در منطقه  تحت پوشش با ایجاد ھمکاری بین واحدھای مختلف مرتبط با موضوع

تشکیل جلسات کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط با کمیته

ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کمیته کشوری

مطالعه ، تحقیق و بررسی ارتقاء فرھنگ مصرف دارو در جامعه تحت پوشش

بررسی و تحقیق در خصوص چگونگی بھینه سازی تجویز منطقی دارو

تدوین سرفصلھا و متون آموزشی مرتبط با تجویز و مصرف منطقی دارو

برگزاری کارگاهھای آموزشی و بازآموزی جھت پزشکان در خصوص اصول صحیح نسخه نویسی

تھیه و تنظیم برنامه  عملیاتی سالانه کمیته  و تعیین و برآورد بودجه  مورد نیاز جھت طرح و تصویب در کمیته  کشوری

 

 

 دانلود آیین نامه کمیته کشوری و کمیته های دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو