طرز استفاده صحیح از قطره های چشمی:

 

1 -دستان خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید.

2 -از آینه یا شخص دیگری برای ریختن قطره کمک بگیرید.

3 -اطمینان حاصل کنید که ترکی یا شکستگی در قطره چکان وجود نداشته باشد و قطره های چشمی شفاف هستند.

4 -از تماس سر قطره چکان با چشم یا هر شیء دیگری جلوگیری کنید.

5 -سر قطره چکان را همواره به پایین بگیرید تا از برگشت قطره به داخل بطری و آلودن کردن مابقی قطره جلوگیری نمایید.

6 -سر خود را به عقب برگردانید.

7 -بطری را مابین انگشت شست و سبابه نگهدارید قطره چکان را نزدیک پلک اما به نحوی که با آن هیچ گونه تماسی حاصل نکند بگیرید.

8 -مابقی انگشتهای خود را روی گونه یا بینی قرار دهید. 9 -با انگشت سبابه دست دیگر خود پلک پایین چشم را به سمت پایین بکشید تا حفره ای ایجاد شود.

10 -تعداد قطره تجویز شده را درون حفره به دست آمده از پایی و چشم بریزید. با ریختن قطره روی سطح چشم ممکن است احساس سوزش نمایید.

11 -چشم خود را به مدت دو تا سه دقیقه ببندید تا دارو در چشمتان باقی بماند.

12 -در قطره را محکم ببندید از شستن یا خشک کردن در آن بپرهیزید.

13 -هر گونه مایع اضافی را از روی گونه هایتان با دستمال کاغذی تمیزی خشک کنید دستهای خود را مجدداً بشویید.