اخذ مجوز صادرات فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای و غذای ویژه چگونه است؟

 

صدور مجوز صادرات کلیه فرآورده های تحت نظارت اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل در سامانه TTAC انجام می شود. بدین منظور:

 

الف) نامه درخواست برای انجام صادرات به انضمام پروفرما به اداره کل ارسال شود.

ب) پس از تولید فرآورده مد نظر جهت صادرات، در سامانه EPL گمرک به همراه Packin List (طی ردیف تعرفه مصوب: برای سال 1399: فرآورده های مکمل تغذیه ای 21069080 وتعرفه فرآورده های طبیعی 30049013 و 30049014)

ج) سپس اطلاعات مربوط را در قسمت ترخیص سامانه TTAC ثبت نمایید.

د) پس از بررسی، نظر مرتبط کارشناسی اداره کل از طریق سامانه ترخیص به گمرک ارسال می شود.

 

توضیح: برای نحوه تکمیل اطلاعات فایل ترخیص به قسمت "راهنما و مستندات" در تارنمای TTAC مراجعه نمایید.

(مراتب طی نامه شماره 117725/665 مورخ 1397/12/21 به کلیه شرکت ها ابلاغ شده است. موجود در اطلاعیه های تارنمای سازمان)