مدارك لازم جھت صدور پروانه مسئول فني داروخانه

 

    1 - استعفاي مسئول فني قبلي داروخانه مورد نظر

    2 - برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فني (ضـمیمه ٩) در صـورتي كـه مسـئول فنـي معرفـي شده قبلاً تائید صـلاحیت شـده

        باشـد نیـازي بـه طـرح مجـدد موضـوع در كمیسـیون قـانوني نیست.

    3 - معرفـي نامـه از سـوي مؤسـس و پـذيرش مسـئول فنـي بـا ذكـر تـاريخ و سـاعات پـذيرش مسئولیت فني (ضمیمه ٦) و تصوير

        پروانه مسئولیت فني قبلي وي (در صورت وجود)

    4 - دو قطعه عكس ٣ × ٤ (پشت نويسي شده)

    5 - تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي و در صورت وجود توضیحات، تصوير صفحه آخر

    6 - فیش بانكي به مبلغ ٢٢٠٠٠٠ریال و شماره حساب ٢١٧٨٥١٥٤١٢٠٠٦ بانك ملي مركزي به نام معاونت غذا و دارو

    7 - تصویر کارت ملی

    8 - اعلام عدم نیاز در ساعات غیراداری (یا سـاعات قبـول مسـئولیت فنـی) از یگـان و سـازمان مربوطه برای داروسازان مشمول

        خدمات دولتی

    9 - تصویر گواھی پـنج سـاله بـاز آموزشـی داروسـازان بـا توجـه بـه قـانون آمـوزش مـداوم گـروه پزشکی ھمچنین ضروري است

        دانشگاه علوم پزشكي پس از اخذ استعفاي مسئول فني قبلي نسب ابطال پروانه مسئولفني قبلي داروخانه مورد نظر اقدام

        نمايد.


  مدارك لازم جھت صدور برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فني

 

    - تكمیل فرم معرفینامه مسئول فني 

    - تكمیل فرم انجمن داروسازان و تائید توسط انجمن

    - تكمیل برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فني

    - ٢ قطعه عكس ۴×٣    

    - تصوير پروانه دائم و يا موقت داروسازي

    - تصوير شناسنامه و در صورت داشتن توضیح صفحه آخر

    - تصوير كارت پايان خدمت براي آقايان

    - فیش بانكي به مبلغ ٢٢٠٠٠٠ریال به حساب ٢١٧٨۵١۵۴١٢٠٠۶ بانك ملي شعبه مركزي به نام معاونت غذا ودارو

    - پروانه تاسیس

    - استعفاء و اصل پروانه مسئول فني قبلي

    - تصوير كد ملي موسس ومسئول فني