صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت آزمایشگاه > بخشنامه ها و دستورالعمل ها 


   دانلود : ضوابط دریافت نمونه های غذایی و آشامیدنی           حجم فایل 61 KB
   دانلود : ضوابط دریافت نمونه های آرایشی و بهداشتی           حجم فایل 82 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه پذیرش نمونه           حجم فایل 59 KB
   دانلود : آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه           حجم فایل 113 KB
   دانلود : آیین نامه تاسیس آزمایشگاه           حجم فایل 182 KB