صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD) 

         *      آیین نامه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو 

دانلود فایل      *      اهداف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

دانلود فایل 

 

   دانلود : آیین نامه تشکل کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو           حجم فایل 63 KB