مقررات و دستورالعمل های فرآورده های سنتی

  • آیین نامه تهیه و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران
دانلود فایل
  • کتب مرجع پزشکی ایرانی                                                                   
دانلود فایل 

 


فهرست فرآورده های سنتی

  • فهرست فرآورده های سنتی                                                                   
دانلود فایل 

 


فرآیندهای جاری فرآورده های سنتی

  • مدارك مورد نیاز درخواست صدور پروانه مسئول فنی در زمینه فعالیت تولید
دانلود فایل
  • مراحل صدور پروانه تهیه فراورده طب سنتی
دانلود فایل