مقررات و دستورالعمل های فرآورده های طبیعی

 • آیین نامه مربوط به ساخت داروهاي گیاهی
دانلود فایل 
 • آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحد هاي تولید داروهاي گیاهی، بسته بندي گیاهان دارویی
دانلود فایل 
 • آیین نامه تهیه و عرضه فرآورده هاي طب سنتی ایران
دانلود فایل 
 • آیین نامه بسته بندي گیاهان دارویی فرآوري نشده
دانلود فایل 
 • مقررات و ضوابط ثبت و ورود داروهاي طبیعی
دانلود فایل 
 • مقررات و ضوابط اخذ مجوز بسته بندي و تولید فرآورده هاي گیاهی
دانلود فایل 

 


فهرست فرآورده های طبیعی

 • فهرست فرآورده های طبیعی                                                                 

دانلود فایل

 


فرآیند های جاری فرآورده های طبیعی

 • کتب مرجع پزشکی ایرانی
دانلود فایل 
 • مراحل صدور پروانه عصاره و اسانس هاي گیاهی
دانلود فایل
 • مراحل صدور پروانه ساخت قراردادي داروي طبیعی
دانلود فایل
 • مراحل صدور پروانه تاسیس واحد تولید فرآورده هاي طبیعی
دانلود فایل
 • مراحل صدور پروانه واردات داروي طبیعی
دانلود فایل
 • ضوابط تولید اسانس ها و عصاره هاي گیاهی                                              
دانلود فایل
 • مراحل ثبت درخواست متقاضي اخذ پروانه ساخت فراورده طبيعي
دانلود فایل
 • مراحل صدور مجوز بسته بندي گياه دارويي و توليد گياه دارويي فراوري نشده 
دانلود فایل
 • مراحل پرسشنامه اخذ ثبت IRC مخصوص توليد اداره كل نظارت وارزيابي فراورده طبيعي سنتي و مكمل 
دانلود فایل

 


مدارک مورد نیاز اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو

 • مواد و مدارك مورد نیاز اداره کل آزمایشگاه هاي کنترل غذا و دارو (داروهاي گیاهی جامد) 
دانلود فایل 
 • مواد و مدارك مورد نیاز اداره کل آزمایشگاه هاي کنترل غذا و دارو
دانلود فایل