مقررات و دستورالعمل های فرآورده های مکمل

  • آیین نامه ثبت مکمل هاي تغذیه اي                                                             
دانلود فایل 

 


فهرست فرآورده های مکمل

  • فهرست فرآورده های مکمل                                                                           
دانلود فایل 
  • فهرست نهايي مكمل ها
دانلود فایل

 


فرآیند های جاری فرآورده های مکمل

  • ابلاغ مقادیر مجاز
دانلود فایل 
  • مدارك مورد نیاز جهت صدور گواهی ثبت فرآورده مکمل تغذیه اي وارداتی
دانلود فایل 
  • مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه ساخت (تولید، تولید قراردادي ، تولید تحت لیسانس)
دانلود فایل 
  • مدارك مورد نیاز درخواست صدور پروانه مسئول فنی در زمینه فعالیت تولید/ واردات
دانلود فایل 
  • مدارك مورد نیاز درخواست مجوز ورود (گشایش ثبت سفارش)
دانلود فایل 
  • مدارك مورد نیاز درخواست ارزیابی اولیه تولید، تولید قراردادي، تولید تحت لیسانس
دانلود فایل