" ماهنامه دارویی معاونت غذا و دارو هرمزگان " 

ماهنامه دارویی بهمن ماه 1396

" مدیریت خدمات دارویی شیمی درمانی "

دانلود فایل 

                                 ماهنامه دارویی دی ماه 1396                        

" سردرد "

     دانلود فایل    

              ماهنامه دارویی آذر ماه 1396                     

"واکنش های ناخواسته آنتی بیوتیک ها"       

     دانلود فایل      

ماهنامه دارویی آبان ماه 1396

" داروهای اپیوییدی "

دانلود فایل 

ماهنامه دارویی مهر ماه 1396

"راهنمای سریع درمان مسمومیت ها "

دانلود فایل

ماهنامه دارویی شهریور ماه 1396

" دارو درمانی درد "

دانلود فایل

ماهنامه دارویی مرداد ماه 1396

" دارو درمانی بیماری های مقاربتی "

 

دانلود فایل

ماهنامه دارویی تیر ماه 1396

" چطور نیمه عمر دارو بر انتخاب داروی ضد افسردگی اثر می گذارد؟ " 

دانلود فایل

ماهنامه دارویی خرداد ماه 1396   دانلود فایل