زمان ارسال مدارک مناقصه شماره 20275 به پایان رسیده است