صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > صدور کوپن شیر خشک > نظارت بر توزیع شیرخشک یارانه ای داروخانه ها 


  • تعریف : دریافت کوپن های تحویلی داروخانه ها و صدور صورت مجلس جهت داروخانه ها