• مدارک لازم : معرفی نامه از مرکز بهداشت شهرستان ها