صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > صدور کوپن شیر خشک > مدارک لازم جهت صدور کوپن شیر خشک 


 

  • معرفی نامه صادر شده  از مرکز بهداشت
  • کپی شناسنامه نوزاد و همراه داشتن اصل شناسنامه