کارشناسان واحد اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و بهداشتی

 

واحد کارشناس شماره تماس
  ناهید زراعی  
  نسرین صدیق  
  مرضیه جوانی  
  نجمه اسلامی  
  پریسا ادهمی  
  شبنم اسلامی  
  مهسا عابدی  
  ساسان کوشا  
  سمیرا محمدی  
  محمد ناصری  
  فاطمه پوررمضان  
  بهار جراحی  
  الهه یزدانی  
  مجتبی مومنی