کارشناسان واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

 

واحد کارشناس شماره تماس
مدیریت دارو زهرا سالاری
31382836
 امور شرکت ها
 
 
مسئول واحد: فرشته درساره  
فاطمه حیدری
اسماء کریمی
 بهاره بابایی
 امور داروخانه ها  مسئول واحد: سارا جعفری 31382843
  شهناز اسمعیلی
  نوال مرادی
  شهرزاد علینژاد
 واحد داروهای مخدر نرگس سلیمانی  
  کامبیز بشیرزاده  
 کمبود دارویی
 
فاطمه حاتمی  31382803      190 داخلی 31
 
زهره طالبی
سارا چلداوی
 امور بیمارستان ها زینب پوررمضان 31382835
مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم زهرا کاردان 190 داخلی 32