ضوابط ورود دارو همراه مسافر

 

به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ورود و ترخیص هر نوع دارو، ماده اولیه و ماده بستهبندی دارویی وارداتی توسط افراد حقیقی و حقوقی (اعم از بخش خصوصی یا دولتی) مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت است.

ترخیص فرآورده های دارویی به عنوان مصرف شخصی صاحب کالا با ارائه مدارک پزشکی یا نسخه پزشک معالج مجاز است ضمن اینکه ترخیص فرآوردههای دارویی براساس فهرست رسمی دارویی کشور انجام میگیرد لکـن در خصوص داروهای خارج از این فهرست، ملاک ترخیص، عرضه آن در بازار دارویی کشور سازنده و ارائه گواهی یا نسخه پزشک معالج داخلی یا خارجی است .

مقدار قابل ترخیص هر فرآورده دارویی برای مصرف حداکثر 3 ماه یک فرد مجاز است کـه از سـوی کارشـناس اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر با توجه به نوع و موارد استعمال دارو محاسبه و تعیین میشود.

بسته بندی کلیه اقلام دارویی باید اصلی، سالم و دارای اطلاعات لازم به روی برچسب باشد. اگر این اطلاعات بـه زبان جز فارسی و یا انگلیسی درج شده باشد، در صورت درخواست، ارائه ترجمه رسمی آن الزامی خواهـد بـود. ترخیص فرآوردههای دارویی به منظور ارائه به وزارت بهداشت و یا مصارف تحقیقاتی در صـنایع داروسـازی یـا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارویی کشور مستلزم ارسال درخواست کتبی به این اداره کل و صدور مجوز کتبـی ترخیص است.

ترخیص داروهای اهدایی برای مراکز درمانی دولتی و خیریه فقط با مجوز کتبی اداره کل نظارت بـر امـور دارو و رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است. ترخیص مواد اولیه دارویی به عنوان نمونه بـرای مـصارف تحقیقـاتی در صنایع داروسازی یا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارویی کشور با ارائه گواهی آنالیز مـاده بـه نماینـده اداره کـل نظارت بر امور دارو امکان پذیر است.

ورود و ترخیص داروهای تحت کنترل (مخدر، روانگردان و بیهوشی) مجاز نیست. ورود و ترخیص اقلام دارویی با اقلیت مصرف در سقط جنین بدون مجوز کتبی اداره کل نظارت برامور دارو مجاز نیست. ورود و تـرخیص اقـلام دارویی با قابلیت سوء مصرف در دوپینگ و بدنسازی بدون مجوز کتبی اداره کل نظارت بر امور دارو مجاز نیست. ورود و ترخیص اقلام دارویی که به دلیل بروز مشکلات یا عوارض جدی از سوی مراجع ملی و بینالمللی دارویی غیرقابل مصرف اعلام شده است، مجاز نیست.

نمایندگان اداره کل نظارت بر دارو مستقر در گمرکات پس از کنترل و تطبیق اقلام دارویـی بـا فهرسـت نـام و مقادیر آنها که توسط ارزیابان گمرک کالا درج میشود، اقدام خواهند کرد. اظهار نظر نمایندگان اداره کل نظارت بر دارو صرفا جهت ورود کالا بوده و کیفیت آن مورد تأیید قرار نمیگیرد لذا در صورت بـروز عـوارض ناشـی از مصرف داروی ترخیص شده، مسئولیت آن به عهده صاحب کالا خواهد بود.