صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسئولیت فنی(پروانه مسئول فنی داروخانه)

 

 

1-کپی صفحه اول و آخر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی

2-تصویر مدرک تحصیلی معتبر داروسازی(معرفی نامه طرح(شروع طرح)،پایان طرح،دانشنامه اصلی یا معاف طرح)

3-عدم سوءپیشینه ( یک سال اخیر)

4-عدم اعتیاد (یک سال اخیر)

5-گواهی گذراندن دوره آموزش قانون و مقررات

6-معرفی نامه کتبی از سوی مؤسس

7-کارت نظام پزشکی

8-استعفای مسئول فنی قبلی

9-قرارداد خرید خدمتی با مهر انجمن

10-اعلام رسمی عدم نیاز در ساعات غیر اداری

11-ارائه تعهدنامه مبنی بر اقامت در ناحیه جغرافیایی محل داروخانه

*آخرین گواهی باز آموزی ( برای داروسازانی که حداقل 5 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آن ها گذشته باشد.)

 

 

برای 5 مورد که در زیر بیان میشود نیازمند شرایطی مثل :اتاق مشاوره،امتیاز ارزشیابی بالای 800،تابلو لوگو انجمن باشد(یا لوگو نداشته باشد ، اگر لوگو دارد باید لوگوی انجمن باشد).

 

 

1-تمدید پروانه تأسیس(شبانه روزی ها) تمدید پروانه ها 1 ساله است.

2-تمدید پروانه مسئول فنی مؤسس

3-تبدیل وضعیت

4-جا به جایی

5-انتقال و معرفی جانشین مؤسس