دستورالعمل توزیع داروی پروستاگلاندین E

 

1 -تحویل دارو فقط به داروخانه های داخلی بیمارستانی - داروخانه های منتخب شهرستانها

2 -در صورتی که داروخانه دیگری نیاز به داروی فوق داشته باشد فقط با صلاحدید و نامه مکتوب این معاونت امکان پذیر خواهد بود.

3 -داروخانه مجاز به تحویل داروی فوق به شکل آزاد به بیماران نبوده و فقط در قبال رویت نسخه متخصص زنان و زایمان در کنار دریافت سونوگرافی با تاریخ نزدیک مبنی بر سقط جنین و همنام با بیمار و یا متخصص داخلی – فوق تخصص گوارش و فرم مخصوص پروستاگلاندین و در موارد سقط جنین قانونی مدارک مذکور با نامه پزشکی مجاز به تحویل دارو می باشد.

4 -داروخانه توجه داشته باشد که نسخه دارای مشخصات ذیل باشد: نام پزشک – نوع متخصص – شماره نظام پزشکی

5 -داروخانه مدارک مربوطه را از بیمار گرفته و دارو را به بیمار تحویل می دهد.

6 -داروخانه مدارک گرفته شده از بیماران را با درخواست کتبی به معاونت ارسال کرده و به ازای تعداد داروی مندرج در فرمها دارو را از معاونت غذا و دارو تحویل می گیرد.