بخشنامه های واحد امور دارویی

 

لیست داروهای بیمارستانی

ضوابط توزیع دارو

ضوابط ورود دارو همراه مسافر

ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های فوریتی واردات دارو

دستورالعمل توزیع داروی پروستاگلاندین E

دستورالعمل درخواست و تحویل داروی ریتالین

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.