صفحه اصلی > معرفی معاونت  > مدیریت آزمایشگاه 

      شرح وظایف مدیریت آزمایشگاه       


 
1-       اجرای مصوبات مجموعه با توجه به استراتژی های تعریف شده.
 
2-        برنامه ریزی و سازماندهی مجموعه بخش های آزمایشگاه.
 
3-       تعیین و تدوین خط مشی و استراتزی آزمایشگاه.
 
4-        تصویب اهداف بخش های آزمایشگاه و نظارت بر نحوه تحقق آن ها.
 
5-        تصویب مستندات مود نیاز بخش های آزمایشگاه.
 
6-       شرکت در جلسات و گردهمایی که فعالیت های بخش های آزمایشگاه موثر است.
 
7-        نظارت بر اجرای آئین نامه و مقررات موضوعه ( ادارای، مالی و فنی).
 
8-       بررسی گزارش ها و آمار فعالیت های بخش های آزمایشگاه و پیگیری فعالیت های در دست اجرا.
 
9-       ایجاد محیط کار مناسب برای هرچه بهتر امور.
 
10- تامین منابع و زیرساخت های لازم برای اجرای هرچه بهتر امور.
 
11-  تعیین مسئول پذیرش و جانشین آن.
 
12-  سایر وظایف مرتبط.

 

   دانلود : چارت سازمانی آزمایشگاه از سال 90           حجم فایل 401 KB
   دانلود : شرح وظایف و فعالیت های آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی           حجم فایل 77 KB