صفحه اصلی > زیرمجموعه معاونت  > مدیریت دارو > کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو (RUD) 

         *      آیین نامه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو 

دانلود فایل      *      اهداف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

دانلود فایل